Алма Жуматаева

Karaganda, Aktyubinskaya Oblast’, Казахстан